Høring

Her er høringsuttalelsen som ble levert til Næringsdepartementet i dag, 17.september.
Vi fikk også møte representanter fra SV, Venstre og Sp i Stortinget etterpå og leverte kopi til dem.

Høringsnotat_SA_170910
med to vedlegg, det tredje finner du Vedlegg3_Bedrifter

Bakgrunn:
I forbindelse med høringsrunden for Rambøll-rapporten som er bestilt av Næringsdepartementet, har vi arbeidet med en spørreundersøkelse for å få høre din mening som selvstendig arbeider om de tema rapporten omtaler.

Siste frist var 10. september 2010! Takk til alle som var med!

Arbeidsgruppen arbeider nå med å bearbeide materialet vi har fått inn.
Vi leverte vårt høringsnotat til Næringsdepartementet fredag 17.september.

I juni 2010 leverte Rambøll Management Consulting AS en rapport om etablering av bedrifter laget på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet: ”Prosesskartlegging av næringsetablering” Rambøll-rapporten

Nærings- og handelsdepartementet har et overordnet ansvar for å tilrettelegge for best mulig rammevilkår og regelverk for næringslivet.

Rapporten er basert på en undersøkelse gjort blant personer som nylig har startet egen bedrift. Målet har vært å få mer kunnskap om hvilke utfordringer selvstendige møter i oppstartsfasen, hvordan myndighetenes involverer seg samt å få innspill til mulige forbedringer.

I rapporten kommer det bl.a frem at for stort kapitalkrav, revisjonsplikt og begrensede rettigheter til sykepenger gjør at mange vegrer seg for å starte egen bedrift.

Rambøll-rapporten er nå ute på høring og Facebook-gruppen ”Selvstendige Arbeidere krever like rettigheter” skal være en høringsinstans. Dette er en fin anledning for alle som jobber selvstendig til å komme med sine meninger i saken.

For at alle som er med i Facebook-gruppen skal få anledning til å si sin mening, har arbeidsgruppen utarbeidet et spørreskjema, tilpasset spørsmål Nærings- og handelsdepartementet ønsker svar på i forbindelse med Rambøll-rapporten. Vi har også lagt inn tilleggspørsmål, som vi mener er relevant å ta opp, samt åpnet opp for egne kommentarer fra hver og en av oss. Spørreskjemaet besvares anonymt. Arbeidsgruppen vil gjennomgå svarene og lage et høringsnotat ut i fra resultatene. Tilleggskommentarer  fra hver enkelt vil også bli sendt Nærings- og handelsdepartementet.

Statsråd Trond Giske har lovet at funnene vil bli tatt på alvor og at rapporten vil føre til konkrete endringer.