Om aksjonen

Å overleve som næringsdrivende

Facebook-aksjonen “Selvstendige arbeider krever like rettigheter” ønsker å samle så mange Selvstendige Arbeidere som mulig. Med begrepet “Selvstendige arbeidere” mener vi: Enkeltpersonforetak, små aksjeselskap og  norskregistrerte utenlandske foretak (NUF). Vi vil også ha med de som sympatiserer med vår situasjon, for å påvirke rammevilkårene for å drive næringsvirksomhet her i landet.

Gruppen ble etablert på Facebook i april 2010 i forbindelse med en markering i 1.mai-toget i Oslo. Responsen var stor og engasjementet sterkt. Derfor fortsetter gruppen å eksistere som pressgruppe overfor de politiske beslutningstakere, og som et forum for diskusjon og informasjon. Gruppen er partinøytral og drives idealistisk uten kommersielle interesser.

Småbedriftene er ryggraden i norsk næringsliv. Alle politiske partier snakker varmt om nyetableringer, men lukker øynene for at det hvert år går minst 40.000 selvstendige arbeidsplasser tapt. Kun halvparten av aksjeselskapene overlever mer enn fem år, og tre av fire enkeltpersonforetak legges ned i løpet av de første fem årene. Det er på høy tid å se på rammevilkårene for å drive for seg selv i Norge. Vi er ikke lenger et industrisamfunn, men et kunnskapssamfunn, hvor enkeltpersoner starter sine egne arbeidsplass.

Selvstendige arbeidere er drømmeskattebetalere som betaler høye skatter, inndrar merverdiavgift, tar all risiko og er selv ansvarlig for sykeordninger, forsikringer, pensjon og sitt eget økonomisk sikkerhetsnett i nedgangstider. Det kan være vanskelig å likestille en ansatt og en næringsdrivende i alle situasjoner, men per i dag er skjevhetene store i de næringsdrivendes disfavør. Vi ønsker en bred debatt og en snarlig forbedring av levekårene for selvstendig næringsdrivende.

Vi ønsker bedre velferdsordninger, fjerning av revisjonsplikten for små aksjeselskap, hensiktsmessige foretaksformer (differensiering mellom små og store aksjeselskaper), forenkling av skjemaveldet, lettere tilgang på kapital, økonomiske ordninger som gir økt sikkerhet ved bortfall av inntekt (rett til dagpenger av næringsinntekt) – og vi ønsker å bli møtt med respekt av det offentlige!

Rediger