Statsministeren svarer Stortinget om småbedrifter

Statsminister Jens Stoltenberg må svare på spørsmål i Stortingets spørretime 17.11.2010 fra Trine Skei Grande om rammevilkårene for selvstendig næringsdrivende i Norge. Siden det er mange innlegg har vi klippet ut den aktuelle delen av Stortingsreferatet og gjengir det her. Følg debatten på Facebook-siden vår.

Trine Skei Grande (V) [11:05:06]: Den 17. februar i år hadde statsministeren en egen redegjørelse i Stortinget om Samarbeid for arbeid – det husker sikkert statsministeren. I den forbindelse hadde man vært på besøk på Opera Software. Jeg stilte da spørsmål til statsministeren om hva han hadde lært av sitt besøk, og han sa: Ja, vi lærte mye på det møtet, og flere nevnte også en del velferdsordninger, bl.a. «sykepenger og den type ordninger – og at disse skulle være mer tilpasset selvstendig næringsdrivende. Vel, vi har gjort noen forbedringer, vi ser på om vi skal gjøre ytterligere forbedringer.»

Og da er vi ved kjernen. Denne regjeringa vurderer og ser på ting, men det kommer ingen reelle handlinger. I budsjettforslaget som er lagt fram fra regjeringa for 2011, er det ikke et eneste forslag som går på å bedre hverdagen for småbedriftene og for alle enkeltmannsforetakene. Men det er mange eksempel på at man gjør det verre, som f.eks. e-moms, som vil føre til et skjemavelde for bedrifter som blir enormt.

Regjeringas forslag om å endre innskuddspensjonsloven er et annet eksempel. I stedet for å gi sjølstendig næringsdrivende bedre vilkår velger statsministeren og regjeringa å overkjøre Banklovkommisjonen, som anbefaler likebehandling overfor sjølstendig næringsdrivende og vanlige arbeidstakere. Det er altså ingen vilje til å få gjort noen ting for å bedre hverdagen for mange bedrifter rundt omkring i landet, bedre hverdagen for alle dem som faktisk skaper arbeidsplasser. Regjeringa har gitt 100 mill. kr som man i Stortinget skal kunne jobbe med i innspurten, men ikke én krone går til småbedrifter og gründere; det er små hilsener hjem her og der.

Nå lurer jeg på når statsministeren skal slutte bare å se på ting, og faktisk gjøre reelle endringer i rammevilkårene, sånn at alle de folkene som gjør denne viktige innsatsen, blir verdsatt.

Statsminister Jens Stoltenberg [11:07:06]: For det første vil jeg understreke at småbedrifter og gründere er kjernen til verdiskaping i Norge, og vi skal alle være takknemlig for at vi har mennesker som våger, som satser og starter nye bedrifter, og som driver små og mellomstore bedrifter her i landet vårt, for det er ryggraden i både verdiskaping og sysselsetting i landet vårt.

For det andre vil jeg si at regjeringen nettopp er opptatt av å legge til rette for dem, både når det gjelder de store rammebetingelsene og de mindre og mer målrettede rammebetingelsene.

For det tredje vil jeg si at Verdensbanken nå har sammenlignet vilkårene for det å etablere bedrifter, og der kommer Norge svært godt ut. Vi er blant de land i verden som skårer høyest når det gjelder gründere og etableringsmuligheter for nye bedrifter.

Selv om Verdensbanken gir oss en høy score når det gjelder å legge til rette for nye bedrifter, er vi ikke fornøyde. Vi er opptatt av å bidra til å gjøre det enda bedre. Vi har altså høy sysselsetting, høy verdiskaping og mange nyetableringer i Norge. Noen lykkes, andre lykkes ikke – det er nettopp det som handler om å ta risiko. Vi tror på en samfunnsmodell der trygge mennesker er dristige mennesker, der det at man har et godt velferdssamfunn i bunnen, gjør at flere våger å satse. Vi må holde orden i økonomien, som renter og kronekurs. Det gjør denne regjeringen. Det er avgjørende både for små og mellomstore og store bedrifter og gjør at vi får mange nyetableringer.

Og så har vi virkemiddelapparatet vårt, Innovasjon Norge, der vi har utviklet og styrket bl.a. etablererordninger. Det er ordninger for innovasjon, for nyetablering, nettopp som det viktige virkemiddelet det er for å legge til rette for etablering av mange nye og små bedrifter i Norge.

Jeg sier ikke at vi ikke kan gjøre enda mer, men vi lykkes godt sammenlignet med andre land, og vi har bedret ordningene i de årene vi har sittet.

Trine Skei Grande (V) [11:09:06]: Venstre har nå hatt en kampanje der vi har besøkt mellom 700 og 1 000 bedrifter de siste månedene – små og store bedrifter – og spurt om hva som er utfordringene for dem i hverdagen.

De føler nok ikke mye av det som statsministeren her beskriver. De beskriver nesten en ideologisk kamp mot dem som er med på å skape arbeidsplasser, der man føler seg mistenkeliggjort, og man føler at systemet er mot dem. Og den virkelig store tingen som alle bedrifter nevner, er skjemaveldet.

Statsråd Trond Giske har nå brukt ett år, fra forrige NHO-konferanse, der han sa at han skulle sette seg et mål for forenkling. Han vil ikke engang sette det målet for hvor mye han skal klare å forenkle, mens våre søsterpartier i både Sverige og Danmark nå har kunnet frigjøre milliardbeløp til verdiskaping gjennom å minske papirflyttingen. Nå har de nådd 12 pst. i Sverige, og de har nådd 25 pst. i Danmark, mens i Norge står alt bom stille. Hvorfor kan ikke statsministeren reise litt mer til bedriftene, høre på dem og gjøre noe med dette?

Statsminister Jens Stoltenberg [11:10:15]: Vi gjør også mye for å redusere papirarbeidet for småbedriftene. Det har vi bl.a. gjort gjennom å satse mer på elektronisk dokumentbehandling i offentlig sektor. Det er viktig det vi har gjort innenfor hele ligningsetaten, som nå har blitt vesentlig enklere å forholde seg til, gjennom at man har fått mer bruk av elektroniske løsninger. Vi gjør det i Brønnøysundregistrene og Altinn – en egen portal. Så store og små skritt gjøres for økt bruk av ny teknologi, nettopp for å forenkle og redusere de papir- og skjemaoppgavene som norske bedrifter står over. Men det er en evig kamp, fordi vi har også stadig nye ønsker, nye interesser, som ofte stiller krav om nye skjemaer, nye oppgaver. Vi er utrettelige i vårt arbeid og har oppnådd viktige resultater, ikke minst innenfor elektronisk databehandling, men ønsker altså å gå videre på den veien for å redusere papirarbeidet for bedriftene.

Presidenten: Det blir oppfølgingsspørsmål – først fra representanten Borghild Tenden.

Borghild Tenden (V) [11:11:30]: Venstre ønsker flere arbeidsplasser og flere i arbeid. Det håper jeg statsministeren også gjør. Derfor har vi i vårt alternative statsbudsjett prioritert en kraftig satsing på bedre rammevilkår for norsk næringsliv generelt, og småbedrifter spesielt. Derfor foreslår vi en bedre sykelønnsordning og pensjonsordninger for selvstendig næringsdrivende. Vi foreslår å opprette et norsk regelråd, som ville føre til forenkling og gjøre det enklere for småbedriftene.

Jeg forventer ikke at statsministeren skal instruere regjeringspartiene her i Stortinget om å stemme for Venstres forslag i budsjettet. Men det vi har erfart, er at et par år etter at Venstre har foreslått noe her i Stortinget, kommer regjeringen etter og foreslår det samme. Kan vi forvente det samme for småbedriftene? Det ville være veldig bra.

Statsminister Jens Stoltenberg [11:12:36]: Det er helt riktig at regjeringen er for flere arbeidsplasser, og derfor har vi også vært veldig opptatt av å holde orden i norsk økonomi, holde orden når det gjelder renter og rammevilkårene for norske bedrifter. Vi har altså lyktes med å ha den laveste arbeidsløsheten i Europa gjennom finanskrisen, og vi har nå lyktes med å ha en god vekst i sysselsettingen, både i privat og offentlig sysselsetting. Og den veksten vi har hatt i privat sysselsetting, har veldig ofte skjedd i små og mellomstore bedrifter. Så også der har det kommet flere arbeidsplasser siden 2005.

Jeg lover å se nøye på Venstres forslag. Det er ofte slik at gode ideer finnes i mange ulike partier. Vi skal se nøye på dem, og er de gode, skal vi komme tilbake med dem, og da skal vi legge dem fram som våre forslag.

Presidenten: Harald T. Nesvik – til oppfølgingsspørsmål.

Harald T. Nesvik (FrP) [11:13:34]: Om statsministeren legger det fram på vegne av regjeringen eller det er opposisjonen som legger det fram, er for meg helt uinteressant. Det viktigste er at noe blir gjort!

Statsministeren sa i sitt andre svar til representanten fra Venstre at man hadde redusert papirarbeidet allerede. Ja, da er det jo litt underlig at Finansdepartementet i et brev til finanskomiteen i forbindelse med neste års budsjett når det gjelder bedriftenes ressursbruk knyttet til dette, skriver at det i perioden 2006–2010 faktisk ikke har blitt redusert, men at det har økt med 0,09 pst. Så at statsministeren kan stå her og hevde at ressursbruken har gått ned, skal det bli spennende å få en ytterligere forklaring på.

Bare det siste året har det blitt fremmet mer enn 30 forslag om dette i denne salen. Fremskrittspartiet alene har fremmet 25 forslag knyttet til forenkling og skjemavelde. Regjeringspartiene har stemt imot samtlige forslag.

Spørsmålet mitt til statsministeren er følgende: Kan vi forvente at regjeringen vil komme med et konkret mål knyttet til reduksjon i skjemaveldet?

Statsminister Jens Stoltenberg [11:14:41]: Det grunnleggende målet er jo at vi lykkes med å starte nye arbeidsplasser i private bedrifter. Det er jo det grunnleggende målet – alt annet er virkemidler for å nå det målet. Når det gjelder det å starte nye bedrifter, etablere nye private arbeidsplasser, lykkes vi altså forholdsvis godt i Norge. Vi lykkes bedre enn de fleste andre land i Europa, og vi har hatt en sterk vekst i privat sysselsetting siden vi overtok i 2005. Vi fikk noe tilbakeslag under finanskrisen, men fortsatt er det altså en kraftig vekst fra 2005 og fram til i dag i private bedrifter. Svært mye av dette har kommet i nyetablerte, private småbedrifter.

Så sier jeg at vi hele tiden skal lete etter nye tiltak og virkemidler for å redusere det vi kaller unødvendige skjemaer, unødvendig byråkrati. Ikke minst skal vi forenkle gjennom å bruke flere digitale løsninger. Det har denne og den forrige regjeringen gjort, og det har vært viktig for å forenkle hverdagen til småbedrifter.

Presidenten: Svein Flåtten – til oppfølgingsspørsmål.

Svein Flåtten (H) [11:15:50]: Jeg vil anbefale statsministeren å lese litt lenger ut i rapporten fra Verdensbanken. Der er det nemlig en sammenligning de siste fem årene mellom 183 land når det gjelder hvor lett det er å drive næringsvirksomhet. Der er Norge nesten på bunnen. Vi er fortsatt så vidt foran Zimbabwe. Det understrekes av regjeringens egne tall med hensyn til utviklingen fra 2006 til 2010 i forbindelse med budsjettspørsmål at det ikke har vært noen reduksjon i skjemaveldet.

Når statsministeren står her og sier at det gjøres mye, er det i hvert fall ikke målbart på resultatene. Da blir egentlig spørsmålet til statsministeren enkelt: Er statsministerens melding til opposisjonen og til norsk næringsliv at han er såre vel fornøyd med tilstanden slik den er?

Statsminister Jens Stoltenberg [11:16:43]: Svaret på det spørsmålet er nei. Hadde jeg vært «såre vel fornøyd med tilstanden slik den er», hadde jeg ikke behøvd å være statsminister. Da hadde jeg kunnet pensjonere meg og ta det med ro. Det er jo nettopp fordi jeg ikke er «såre vel fornøyd» med situasjonen slik den er på en lang rekke områder, at jeg leder en regjering som er utålmodig, og som har mye ugjort.

Det jeg sier, er at Verdensbanken viser – det er også tilsvarende bilde i andre internasjonale undersøkelser og kåringer – at vi er blant de land i verden der det er best å drive private bedrifter. Vi ligger på åttende plass i Verdensbankens kåring. Andre kåringer gir oss litt høyere, litt bedre, litt dårligere skår – men vi er i hvert fall i toppsjiktet. Men så sier jeg at selv det er ikke vi fornøyd med. Og så sier jeg at det viktigste målet er jo om vi lykkes med å etablere nye private arbeidsplasser, og det har vi gjort i stort monn. Det er faktisk slik at under denne regjeringen, med finanskrise ute i verden, er arbeidsløsheten lavere enn den var under den forrige regjeringen, uten finanskrise ute i verden. Vi har altså økt antall private arbeidsplasser siden 2005 – mye i småbedrifter – men vi skal fortsette arbeidet med å bedre vilkårene.

Presidenten: Rigmor Andersen Eide – til siste oppfølgingsspørsmål.

Rigmor Andersen Eide (KrF) [11:18:02]: Næringsministeren skriver i et brev til næringskomiteen at han vil ha regelforenkling som vil skape merkbare og målbare endringer til beste for bedriftenes hverdag. Sverige og Danmark har oppnådd resultater. EU har sagt at de vil redusere skjemaveldet med 25 pst. innen 2012. I 2009 ble skjemaveldet i Norge redusert med 4,8 promille.

Er statsministeren enig i at vi snarest trenger forenkling? Hvis svaret er ja: Hva er regjeringens plan for dette arbeidet?

Statsminister Jens Stoltenberg [11:18:39]: Finansministeren og næringsministeren har sagt at en av de tingene vi nå ser på – som er et veldig betydelig tiltak, og som på en måte vil ha mye større virkning enn alle andre tiltak vi har gjort så langt – er å se på revisjonsplikten for mindre bedrifter. Der er det jo ulike meninger. Noen er opptatt av, også innenfor næringslivet, at det kan bidra til å gjøre det lettere for de useriøse – vanskeligere å bekjempe økonomisk kriminalitet – men det er grunnen til at vi nå nøye vurderer argumenter for og imot det med å fjerne revisjonsplikten. Gjør vi det, vil det være en betydelig forenkling, men vi vil være sikre på at det gjøres på en måte som ikke fremmer økonomisk kriminalitet, eller fremmer at useriøse bedrifter utkonkurrerer de mer seriøse.

Vi vil altså fortsette å arbeide med dette. Jeg tror at egentlig må alle politikere gå litt i seg selv, for alle politikere fra alle partier er imot unødvendige skjemaer og byråkrati. Samtidig har vi ofte veldig klare meninger om miljø, om sikkerhet, om helse og om ulike rettigheter som gjør at vi kommer med nye krav til skjemaer og pålegg til bedriftene. Så vi må gå litt i oss selv og se på hvilke krav vi egentlig stiller.

Stortingets eget referat

Følg debatten på vår Facebook-side!

Dette innlegget ble publisert i Informasjon. Bokmerk permalenken.